Zhan Kang

Professor   Supervisor of Doctorate Candidates   Supervisor of Master's Candidates

Main positions:Deputy Dean, Faculty of Vehicle Engineering and Mechanics

Other Post:Deputy Dean, Faculty of Vehicle Engineering and Mechanics

Gender:Male

Alma Mater:Stuttgart University, Germany

Degree:Doctoral Degree

School/Department:Department of Engineering Mechanics/ State Key Laboratory of Structural Analysis for Industrial Equimpment

Discipline:Engineering Mechanics. Computational Mechanics. Aerospace Mechanics and Engineering. Solid Mechanics

Business Address:https://orcid.org/0000-0001-6652-7831
http://www.ideasdut.com
https://scholar.google.com/citations?user=PwlauJAAAAAJ&hl=zh-CN&oi=ao
https://www.researchgate.net/profile/Zhan_Kang

Contact Information:zhankang#dlut.edu.cn 13190104312

E-Mail:zhankang@dlut.edu.cn


Engineering Mechanics

 • Zhenhuan Zhou
 • Zhou Xia
 • Honghua Zhao
 • Guozhong Zhao
 • Zhang Zhao
 • Yongcun Zhang
 • Zhang Yahui
 • Xiaopeng Zhang
 • 张维声
 • Wei Zhang
 • 张洪武
 • Yonggang Zheng
 • Hongfei Ye
 • 姚伟岸
 • 阎军
 • Albert Yan
 • Yang Haitian
 • Yang Dixiong
 • 徐新生
 • 徐胜利
 • Wu Zhanjun
 • 武文华
 • WU Chengwei
 • Yuefang Wang
 • 王毅强
 • 王博
 • 孙直
 • Shao Longtan
 • 任明法
 • Qi Zhaohui
 • 彭海军
 • Bin Niu
 • 吕永涛
 • Luo Yangjun
 • Li Xiaojie
 • Shutian Liu
 • Rui Li
 • 李明
 • 李刚
 • 雷振坤
 • 季顺迎
 • 解兆谦
 • Zheng HE
 • Alex He
 • Peng Hao
 • Han Fei
 • 郭旭
 • 高强
 • Biaosong Chen
 • 蔡志勤
 • 白瑞祥

Computational Mechanics

 • 宗智
 • Zhenhuan Zhou
 • Zhou Xia
 • 赵岩
 • Honghua Zhao
 • Guozhong Zhao
 • Zhang Zhao
 • Yongcun Zhang
 • Zhang Yahui
 • Xiaopeng Zhang
 • 张向奎
 • 张维声
 • 张洪武
 • Yonggang Zheng
 • Hongfei Ye
 • 姚伟岸
 • 阎军
 • 杨恺
 • Yang Haitian
 • Yang Dixiong
 • Chuijie WU
 • Yuefang Wang
 • 王毅强
 • 王博
 • 唐世斌
 • 唐山
 • 孙直
 • Shao Longtan
 • 彭海军
 • 崔苗
 • 吕永涛
 • 吕军
 • Shutian Liu
 • Rui Li
 • 李明
 • 李刚
 • 季顺迎
 • 解兆谦
 • JIANG XIAOMO
 • Alex He
 • Han Fei
 • 郭旭
 • 高强
 • Biaosong Chen
 • 蔡志勤
 • 白瑞祥

Aerospace Mechanics and Engineering

 • Yongcun Zhang
 • 阎军
 • XIA Guangqing
 • Chuijie WU
 • 谭述君
 • Jianjun Sha
 • 任明法
 • Xin Liu
 • Shutian Liu
 • Rui Li
 • 季顺迎
 • Peng Hao
 • 郭旭

Solid Mechanics

 • Zhu Yichao
 • Zhenhuan Zhou
 • 张维声
 • Hongfei Ye
 • 姚伟岸
 • 阎军
 • Yang Haitian
 • 徐新生
 • 武文华
 • WU Chengwei
 • 王毅强
 • 唐山
 • 孙直
 • 任明法
 • 吕永涛
 • Rui Li
 • 李明
 • 雷振坤
 • 季顺迎
 • 解兆谦
 • Alex He
 • Peng Hao
 • 郭旭
 • 高强

Profile

Dr. Zhan Kang is a Changjiang Scholar Chair Professor of Dalian University of Technology. He graduated from Shanghai Jiaotong University in 1992, received his MEng in mechanics from Dalian University of Technology in 1995 and his Dr. –Ing. degree from Stuttgart University, Germany in 2005. His current research involves issues such as topology optimization, structural optimization under uncertainties, design optimization of smart structures and nanomechanics. Dr. Kang has published over 100 research papers in peer-reviewed international journals and one monograph. He has received 5500 citations and has an H-index of 39 (Google Scholar). Dr. Kang has been granted the Outstanding Youth Fund of Natural Science Foundation of China (NSFC). He has been principal investigator of 8 NSFC projects and a Key Project of Chinese National Programs for Fundamental Research and Development (973 Project). He has also conducted many consultancy projects.

 

Google Scholar Page: https://scholar.google.com/citations?user=PwlauJAAAAAJ&hl=zh-CN&oi=ao

https://orcid.org/0000-0001-6652-7831

http://www.ideasdut.com